ByD Xpress
SAP Business ByDesign Overview

SAP Business ByDesign Overview

17-09-2020 | 13:26:34

Translate to English here

SAP Business ByDesign

Tăng Tốc Sự Tăng Trưởng Trong Nền Kinh Tế Kỹ Thuật Số

Những thách thức để tăng trưởng trong thế giới kỹ thuật số

Khả năng chuẩn hoá và sử dụng thông tin

Sự sưu tập dữ liệu rời rạc và không được hệ thống hoá. Để biến những dữ liệu nầy thành thông tin hữu ích thì khó khăn và mất thời gian.

Quy trình tự chế không chuẩn

Hoạt động với các quy trình tự chế khiến doanh nghiệp không bắt kịp với những phát triển tiên tiến nhất đang diễn ra trên thế giới.

Năng suất thấp

Phụ thuộc vào lực lượng lao động chất lượng thấp mà giá thì tăng liên tục hàng năm.

Rủi ro

Luật pháp thay đổi, đối thủ cạnh tranh mới, sử dụng công nghệ cao, nhanh nhẹ hơn trên thị trường, cần đối phó với thị trường càng ngày càng toàn cầu hoá.

Thiếu phối hợp

Những phòng ban hoạt động gân như độc lập, quy trình cũng như dữ liệu được dựng lên và thu thập riêng rẽ làm việc phối hợp và chia sẻ dữ liệu khó khăn.