SAP GO Package

Xpress Package

Giải pháp Quản trị Doanh nghiệp toàn diện trên nền tảng Cloud cho Doanh nghiệp Đang phát triển vừa và nhỏ - SMEs

 • Trao cơ hội cho các SMEs áp dụng “SAP BEST PRACTICES” với kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn tốt nhất của SAP đã được áp dụng và hoàn thiện trên toàn cầu để chuẩn hóa hoạt động của doanh nghiệp.
 • Bắt đầu với đầu tư nhỏ và sẵn sàng mở rộng khi Doanh nghiệp phát triển.
 • Không còn chi phí quản lý hệ thống công nghệ thông tin.
 • Thấu hiểu Doanh nghiệp: Phân tích trên tất cả các lĩnh vực và chức năng của doanh nghiệp để ra quyết định thông minh
 • Kết nối thời gian thực với dữ liệu, khách hàng, đối tác và nhà cung cấp
 • Kết nối di động Mobile cho phép làm việc bất kỳ nơi nào công việc đưa bạn đến
 • Hệ thống nâng cấp thường xuyên mỗi quý.

Được tin cậy bởi các doanh nghiệp đang phát triển trên toàn thế giới

Entities run SAP Business ByDesign

Over 9000+

Entities run SAP Business ByDesign

Extensive customer portfolio

in 31 industries

Extensive customer portfolio

Where SAP Business ByDesign is operational

and 144 countries

Where SAP Business ByDesign is operational

Đáp ứng cho các ngành chủ yếu/ Key Industries Served

Professional Services

(Bất động sản, Xây dựng, Dịch vụ chuyên nghiệp, Quản lý dự án…)

 • Giải pháp toàn diện cho các doanh nghiệp Kinh doanh, sản xuất theo dự án.
 • Kết nối chặt chẽ từ khâu bán hàng, dự toán, quản lý dự án, kế hoạch, mua hàng, tồn kho và Tài chính

Manufacturing

Sản xuất

Giải pháp Quản trị cho doanh nghiệp Sản xuất bao gồm:

 • Kế hoạch nguyên liệu (MRP)
 • Quản trị Chuỗi cung ứng (SCM)
 • Quản trị sản xuất (Production)
 • Quản trị chất lượng (Quality Control)

Wholesale Distribution

Phân phối & Bán sỉ

Đầy đủ các chức năng cho ngành phân phối và bán sỉ bao gồm từ khâu Kinh doanh tiếp thị, quản trị bán hàng với linh động chính sách bán hàng, chiết khấu đến quản lý công nợ, hàng hóa với tài chính, dòng tiền.

SAP Business ByDesign Standard Packages (Gói Cơ Bản)

SAP GO PACKAGE:

15 Users: $20,000/ năm 60 ngày triển khai: $25,000
SAP Business ByDesign Standard Packages (Gói Cơ Bản)

PHẠM VI CHUYỂN GIAO (DELIVERY SCOPE )

 • Triển khai đúng chuẩn hệ thống đã tích hợp sẵn các quy trình quản lý “SAP Best Practices” theo kịch bản kinh doanh từng Ngành nghề.
 • Tài liệu hướng dẫn sử dụng, đào tạo cho người dùng chính.
 • Hạng mục triển khai: Đào tạo quy trình “SAP Best Practices”, Cấu hình hệ thống, chuyển đổi số liệu, Hướng dẫn sử dụng, Kiểm tra chấp nhận hệ thống, Hỗ trợ chạy thực tế & Đóng sổ.

TIẾN ĐỘ DỰ ÁN (PROJECT TIMELINE)

 • Đào tạo quy trình “SAP Best Practices”
 • 03 Ngày
 • Cấu hình hệ thống (Configuration)
 • 07 Ngày
 • Chuyển đổi số liệu (Data Migration)
 • 15 Ngày
 • Hướng dẫn sử dụng (Trainning)
 • 10 Ngày
 • Kiểm tra chấp nhận hệ thống (UAT)
 • 10 Ngày
 • Hỗ trợ chạy thực tế & Đóng sổ (Go-live)
 • 15 Ngày

Tổng Thời gian Triển khai

60 ngày

TIẾN ĐỘ DỰ ÁN (PROJECT TIMELINE)

 • Đào tạo quy trình “SAP Best Practices”
 • Cấu hình hệ thống (Configuration)
 • Chuyển đổi số liệu (Data Migration)
 • Hướng dẫn sử dụng (Trainning)
 • Kiểm tra chấp nhận hệ thống (UAT)
 • Hỗ trợ chạy thực tế & Đóng sổ (Go-live)
 • 03 Ngày
 • 07 Ngày
 • 15 Ngày
 • 10 Ngày
 • 10 Ngày
 • 15 Ngày

Tổng Thời gian Triển khai

60 ngày

BÁN HÀNG (SALES)

 • Quản lý cơ hội bán hàng/ Opportinity
 • Quản lý khách hàng/ Account management
 • Báo giá/ Sales Quotes
 • Sales Contract/ Hợp đồng
 • Quản lý Đơn hàng bán/ Sales orders
 • Xuất hàng bán/ Post Product issue
 • Nhập trả hàng khách hàng / Customer return
 • Hóa đơn Khách hàng / Customer invoice

MUA HÀNG (PROCUREMENT)

 • Quản lý nhà cung cấp/ Supplier
 • Yêu cầu mua hàng/ Purchase Request
 • Purchase contract/ Hợp đồng mua hàng
 • Quản lý đơn hàng mua/ Purchase order
 • Nhập kho / Post product receipt
 • Trả hàng nhà cung cấp / Supplier return
 • Hóa đơn nhà cung cấp / Supplier invoice

TÀI CHÍNH (FINANCIAL MANAGEMENT)

 • Quản lý Dòng tiền/ Cash liquidity management
 • Kế toán phải trả/ Account payable
 • Kế toán phải thu/ Account receivable
 • Kế toán kho/ Inventory accounting
 • Tài sản cố định/ Fixed asset
 • Kế toán tổng hợp/ General ledger
 • Báo cáo Tài chính/ Financial report

QUẢN LÝ KHO (INVENTORY)

 • Điều phối hàng hóa/ Logistics control
 • Quản lý nhập kho/ Inbound logistics
 • Quản lý xuất kho/ Ounbound logistics
 • Quản lý kho nội bộ/ Internal logistics

PHÂN TÍCH, MOBILE (ANALYTICS)

 • Phân tích/ KPIs/ Dashboard
 • Báo cáo thông minh/ Business intelligent
 • Ứng dụng di động/ Mobile App.

KẾ TOÁN VIỆT NAM (VAS)

 • Sổ cái/ General ledger
 • Phiếu thu/ Receipt
 • Phiếu chi/ Payment
 • Chứng từ kế toán/ Journal voucher
 • Phiếu nhập kho/ Stock issue
 • Phiếu xuất kho/ Stock receipt
 • Báo cáo công nợ phải trả/ Account payable
 • Báo cáo tài sản cố định/ Fixed asset book
 • Báo cáo hàng tồn kho/ Inventory report
 • Bảng kê hóa đơn bán ra/ Sales tax list
 • Bảng kê hóa đơn mua vào/ Purchase tax list
 • Sổ nhật ký chung/ General journa
 • Cân đối phát sinh/ Trial balance
 • Cân đối kế toán/ Balance sheet
 • Kết quả kinh doanh/ Income statement
 • Lưu chuyển tiền tệ/ Cashflow
 • Sổ chi tiết tiền mặt, ngân hàng/ Cash, Bank book
 • Báo cáo công nợ phải thu/ Account receivable

SAP Business ByDesign Extension Packages (Gói Mở Rộng)

QUẢN LÝ SẢN XUẤT

(Production Management)

Thời gian triển khai: 60 ngày Chi phí triển khai: $30,000
  • Quản lý nguồn lực/ Resource Management
  • Định mức tiêu hao nguyên liệu/ Bill Of Material
  • Qui trình sản xuất/ Bill Of Operations
  • Mô hình sản xuất/ Production Model
  • Kế hoạch cung ứng hàng hóa/ Supply Planning/ Demand Planning
  • Lệnh sản xuất/ Production Order
  • Quản lý thực hiện sản xuất/ Task Control
  • Cấp phát nguyên liệu sản xuất/ Material Supply
  • Công đoạn sản xuất/ Shop Floor Operions
  • Thành phẩm sản xuất/ Production Out
  • Kế hoạch kiểm tra chất lượng/ Inspection Plan
  • Kiểm soát chất lượng/ Inpecstion

QUẢN LÝ DỰ ÁN

(Project Management)

Thời gian triển khai: 60 ngày Chi phí triển khai: $30,000
  • Quản lý nguồn lực/ Resource Management
  • Quản lý dự án/ Project Management
  • Cấu trúc/ Dự toán cho dự án/ Work Breakdown Structure
  • Quản lý nhân sự tham gia dự án/ Team Membe
  • Quản lý yêu cầu mua dịch vụ cho dự án/ Project Purchase Request
  • Quản lý mua hàng cho dự án/ Project Purchase Order
  • Quản lý nhu cầu vật tư dự án/ Project Stock Order
  • Quản lý thực hiện sản xuất/Production Task Control
  • Cấp phát vật tư cho dự án/ Project Allocation
  • Xác định vật tư tiêu hao cho dự án/ Project Consumptions
  • Quản lý thời gian và dịch vụ thực hiện cho dự án/ Time and Expense
  • Hóa đơn doanh thu/ Project Invoice

QUẢN LÝ FIELD SALES

(Field Sales)

Thời gian triển khai: 30 ngày Chi phí triển khai: $15,000
  • Hợp đồng dịch vụ/ Contract Management
  • Kế hoạch bảo hành, bảo trì/ Service Plan
  • Quản lý bảo hành sản phẩm/ Warranties
  • Yêu cầu dịch vụ/ Service Request
  • Đơn hàng dịch vụ/ Service Order
  • Nhận lại hàng bảo hành/ Customer Return
  • Cấp phát vật tư sửa chửa/ Goods Issue
  • Trả hàng sau bảo hành/ Request Delivery
  • Hóa đơn dịch vụ/ Service Invoice
  • Quản lý thời gian và dịch vụ thực hiện cho dự án/ Time and Expense
  • Hóa đơn doanh thu/ Project Invoice
  • Thư viện giải pháp xử lý/ Knowledge Base

QUẢN LÝ SẢN XUẤT

(Production Management)

Thời gian triển khai: 60 ngày Chi phí triển khai: $30,000
  • Quản lý nguồn lực/ Resource Management
  • Định mức tiêu hao nguyên liệu/ Bill Of Material
  • Qui trình sản xuất/ Bill Of Operations
  • Mô hình sản xuất/ Production Model
  • Kế hoạch cung ứng hàng hóa/ Supply Planning/ Demand Planning
  • Lệnh sản xuất/ Production Order
  • Quản lý thực hiện sản xuất/ Task Control
  • Cấp phát nguyên liệu sản xuất/ Material Supply
  • Công đoạn sản xuất/ Shop Floor Operions
  • Thành phẩm sản xuất/ Production Out
  • Kế hoạch kiểm tra chất lượng/ Inspection Plan
  • Kiểm soát chất lượng/ Inpecstion

QUẢN LÝ DỰ ÁN

(Project Management)

Thời gian triển khai: 60 ngày Chi phí triển khai: $30,000
  • Quản lý nguồn lực/ Resource Management
  • Quản lý dự án/ Project Management
  • Cấu trúc/ Dự toán cho dự án/ Work Breakdown Structure
  • Quản lý nhân sự tham gia dự án/ Team Membe
  • Quản lý yêu cầu mua dịch vụ cho dự án/ Project Purchase Request
  • Quản lý mua hàng cho dự án/ Project Purchase Order
  • Quản lý nhu cầu vật tư dự án/ Project Stock Order
  • Quản lý thực hiện sản xuất/Production Task Control
  • Cấp phát vật tư cho dự án/ Project Allocation
  • Xác định vật tư tiêu hao cho dự án/ Project Consumptions
  • Quản lý thời gian và dịch vụ thực hiện cho dự án/ Time and Expense
  • Hóa đơn doanh thu/ Project Invoice

QUẢN LÝ FIELD SALES

(Field Sales)

Thời gian triển khai: 30 ngày Chi phí triển khai: $15,000
  • Hợp đồng dịch vụ/ Contract Management
  • Kế hoạch bảo hành, bảo trì/ Service Plan
  • Quản lý bảo hành sản phẩm/ Warranties
  • Yêu cầu dịch vụ/ Service Request
  • Đơn hàng dịch vụ/ Service Order
  • Nhận lại hàng bảo hành/ Customer Return
  • Cấp phát vật tư sửa chửa/ Goods Issue
  • Trả hàng sau bảo hành/ Request Delivery
  • Hóa đơn dịch vụ/ Service Invoice
  • Quản lý thời gian và dịch vụ thực hiện cho dự án/ Time and Expense
  • Hóa đơn doanh thu/ Project Invoice
  • Thư viện giải pháp xử lý/ Knowledge Base
null

Hotline

0903 123 777

null

Gmail

info@atsolutions.com.vn

Đăng ký thông tin

ĐỂ NHẬN BÁO GIÁ & TƯ VẤN MIỄN PHÍ

[contact-form-7 id=”5111″ title=”Hazel Multiple Fields”]
custom_pattern
https://atsolutions.com.vn/wp-content/themes/hazel/
https://atsolutions.com.vn/
#b8b8b8
style1
default
Loading posts...
/var/www/vhosts/atsolutions.com.vn/httpdocs/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
off
yes
yes
off
on
off

Tắt Quảng Cáo [X]